tiền tệ

Hình thức thanh toán nào được chấp nhận?
Chúng tôi chấp nhận Visa và Mastercard chỉ. Bạn cũng có thể trả tiền bằng cách sử dụng phiếu hoặc lệnh phiếu bằng cách gọi 281-495-0268 và đặt hàng qua điện thoại sau đó gửi thanh toán bằng thư.

Có thuế tính trên đơn hàng của tôi?
Trong các bang Texas, bạn sẽ phải trả thuế bán hàng mà nhà nước trên tất cả các sản phẩm.

tiền nào là giá của bạn trong
Tất cả giá đều bằng đô la Mỹ.